Nieuwe plannen bij S&L Zorg en belangrijke besluiten willen we niet vormen vanuit het bestuur of management alleen. We betrekken daar graag cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers bij. Voor cliënten en vertegenwoordigers gaat dat via de Cliëntenraad.

De Cliëntenraad is een advies- en klankbordgroep voor de bestuurder en het managementteam van de organisatie. Denk hierbij aan formele zaken als begroting, jaarplannen, enzovoorts, maar ook aan de aanstellingsprocedure van de bestuurder en de zorgmanagers. Ze zijn een adviesorgaan voor zaken die van invloed zijn op de persoonlijke levenssfeer van de cliënten.

Indeling

De voorzitter en de secretaris van elk cluster zijn ook lid van de Centrale Cliëntenraad. Hiermee is gewaarborgd dat zaken die aan de orde komen in het clusteroverleg worden meegenomen naar de Centrale Cliëntenraad en visa versa. Verder bestaat de Centrale Cliëntenraad uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, samen het dagelijks bestuur vormend. Aangevuld met de twee voorzitters en secretarissen van de clusters heeft de CCR dus zeven leden.

Clusterraden

De Cliëntenraad is onderverdeeld in een Centrale Cliëntenraad, ondersteund door twee clusterraden. In elke clusterraad hebben ongeveer vijftien wettelijk vertegenwoordigers zitting. Bij voorkeur één per woning om te voorkomen dat er vanuit een woning een te sterke stempel wordt gedrukt op de overleggen en besluiten. Zij komen vier keer per jaar bijeen om ontwikkelingen te bespreken.In de clusterraden komt aan bod wat dagelijks op de woningen en dagbesteding speelt. Via deze weg kan er tijdig gesignaleerd worden hoe verwanten van cliënten en cliënten zelf over de dienstverlening van S&L Zorg denken. Vaak lossen de leden problemen die spelen, vragen of wensen al op in het clusteroverleg. Lukt dit niet, dan komt het bij de Centrale Cliëntenraad op de agenda. Dit is ook het geval als het onderwerp van belang is of wordt voor cliënten op meerdere of alle woningen. Er sluiten ook altijd twee teamleiders bij het clusteroverleg aan.

Jaarverslag 2020

Over het jaar 2020 is er een verslag beschikbaar van de cliëntenraad. U kunt het lezen door hier te klikken.

Contact Cliëntenraad

Interesse of een vraag aan de leden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op via clientenraad@slzorg.nl.

Dagelijks bestuur

De heer George Verbruggen – Voorzitter - Cliëntenraad S&L Zorg

De heer George Verbruggen, voorzitter

Mevrouw Petra Rens, ambtelijk secretaris

De heer Guust Dietze – Penningmeester - Cliëntenraad S&L Zorg

De heer Guust Dietze, penningmeester

Leden

De heer Frans Noldus – Lid - Cliëntenraad S&L Zorg

De heer Frans Noldus, lid ( voorzitter clusteroverleg regio Bergen op Zoom)

De heer Johan van Nassau – Lid - Cliëntenraad S&L Zorg

De heer Johan van Nassau, lid (voorzitter clusteroverleg regio Roosendaal)

Dhr. van Loon

De heer Rinus van Loon, lid (secretaris clusteroverleg regio Roosendaal)

De heer Jan Meynen, lid (secretaris clusteroverleg regio Bergen op Zoom)

Typ hier uw zoekopdracht

X