Volg ons
Search
Close this search box.

Kennismaken met de OR

Het hygiënebeleid, de herinrichting van de flexpool, de nieuwe nachtzorg of het niet-rookbeleid. Noem een willekeurige ontwikkeling van de afgelopen jaren en de ondernemingsraad (OR) van S&L Zorg was erbij betrokken.

Afspiegeling van de achterban

Ik heb afgesproken met Petra Rens, Mirjam Vleeschouwer, Patricia Gelens en Annemarie Honhoff. Een gemêleerd gezelschap, blijkt uit het voorstelrondje. Alle vier bekleden ze een andere functie binnen de organisatie en dat is niet voor niets. Petra, ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad, vertelt: “Voor de ondernemingsraad is het belangrijk dat we een afspiegeling zijn van de achterban, want we zijn er voor alle medewerkers. Op het moment dat je breed vertegenwoordigd bent, werkt dit in je voordeel.” Ondanks de diversiteit in functies is er één gemeengoed, namelijk de motivatie om lid te worden van de OR. Patricia: “Ik was voornamelijk nieuwsgierig naar wat er gebeurt voor iets besloten wordt, daarom wilde ik graag in de ondernemingsraad.” “Dat geldt ook voor mij en daarnaast bemoei ik me ook graag overal mee”, zegt Mirjam lachend.

Invloed uitoefenen

Na een kort voorstelrondje beginnen we het gesprek met de meest voordehand liggende vraag, namelijk wat de OR binnen S&L Zorg doet. Patricia steekt gelijk van wal: “Eigenlijk is het heel simpel. Veel beleidsstukken die worden opgesteld binnen S&L Zorg leggen wij als OR naast een meetlat. Voornamelijk om te onderzoeken wat het nieuwe beleid betekent voor de medewerkers en of er wetten zijn waar we rekening mee moeten houden, zoals de CAO en de WOR.” Annemarie, voorzitter van de OR, vult aan: “Sommige beleidsstukken dienen eerst langs de OR te gaan, alvorens ze worden vastgesteld. In praktijk worden we meestal al eerder in het proces betrokken. Een afvaardiging van de OR sluit dan al aan bij de overleggen en gaandeweg komt het beleid tot stand. Op het moment dat de officiële adviesaanvraag komt, zijn we als OR al zo bij het proces betrokken geweest, dat we inhoudelijk niet zo veel meer van het beleid hoeven te vinden.”

Verschillende rechten

Om invloed uit te oefenen heeft de OR verschillende rechten, zoals vastgelegd in de WOR (wet op ondernemingsraden). Zo heeft de OR onder andere adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Op basis van het onderwerp wordt bepaald welk soort recht voor de OR van toepassing is. Petra vertelt: “Bij besluiten omtrent arbeidsvoorwaarden geldt bijvoorbeeld het instemmingsrecht. Ook zijn er onderwerpen waar de OR geen invloed op uit kan oefenen, hiervoor geldt dan het informatierecht. De OR mag over deze onderwerpen wel kritische vragen stellen.”

Vergaderen

De OR heeft achttien keer per jaar een OR vergadering. Naast de OR bijeenkomsten vergadert de OR zes keer per jaar met bestuurder Marjolijne Lewis. Annemarie: “Marjolijne is het aanspreekpunt van de OR, onze gesprekspartner. Met haar bespreken we alles.” Daarnaast vergadert de OR ook twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. Petra: “In deze overleggen blikken we terug op de afgelopen periode en bespreken we wat er speelt binnen de organisatie.”

Medezeggenschap

Voor de OR zijn de meningen van de medewerkers het allerbelangrijkst. Mirjam legt uit: “We vragen dan ook zoveel mogelijk input vanuit de achterban. Afgelopen december stonden we bijvoorbeeld met een kraampje op de kerstmarkt. Op die manier proberen we zichtbaarder te worden binnen S&L Zorg.” Annemarie: “We merken ook steeds meer interesse vanuit de achterban naar de OR toe. Medewerkers zien dat we als raad gehoord worden en dat is belangrijk. We mogen op hoog niveau meepraten, meedenken en worden betrokken bij belangrijke besluiten.” “We voelen ons daarom ook echt een volwaardige gesprekspartner”, besluit Patricia.

Heb je vragen of een advies voor de OR? Mail dan naar or@slzorg.nl.

Adviesrecht

Bij belangrijke besluiten binnen de organisatie die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers, heeft de OR adviesrecht. Met het advies van de OR kan het bestuur een goede afweging maken.

Initiatiefrecht

De OR mag het bestuur ongevraagd voorstellen voorleggen. Het bestuur is verplicht om minstens één keer met de OR over het voorstel te overleggen.

Instemmingsrecht

Bij besluiten omtrent regelingen die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden vraagt het bestuur de OR om instemming. De OR kan dan vervolgens wel of niet instemmen met het besluit.

Informatierecht

Dit recht geeft de OR de mogelijkheid om alle informatie van de organisatie te verkrijgen die nodig is. Voorbeelden hiervan zijn inzicht in de jaarrekening en het jaarverslag.

Ook leuk om te lezen!

Vorige
Volgende
Ga naar de inhoud