Volg ons
Search
Close this search box.

Financiële steun voor jouw project?

Onderstaand vindt u een uitgebreide toelichting op de wijze waarop u een financiële bijdrage uit het fonds van Stichting Vrienden van S&L Zorg kunt aanvragen.

Algemene toelichting

De Stichting Vrienden van S&L Zorg is een zelfstandige stichting die gelieerd is aan S&L Zorg- Roosendaal. De hoofddoelstelling van de stichting Vrienden van S&L Zorg is, dat zij meerwaarde wil bieden aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Haar focus ligt op de bewoners en deelnemers van S&L Zorg en zodra de kans zich voordoet, wil ze ook dat mensen van buiten S&L Zorg profiteren.

Verder heeft de stichting concrete subdoelen:

1. Plezier in je vrije tijd

S&L Zorg levert als zorginstelling uiteraard de producten waar bewoners en deelnemers recht op hebben, zoals: wonen, dagbesteding, behandeling, logeren en opvang. Aanvullend wil de stichting Vrienden van S&L Zorg zorgen voor extra plezier in de vrije tijd.

2. Investeren in niet vergoede zorg

Sommige elementen van de zorg worden niet vergoed, maar zouden het leven van mensen met een verstandelijke beperking sterk kunnen verbeteren. De stichting kan investeren in deze zorg.

3. Verbinding met de maatschappij

De activiteiten van de stichting hebben per definitie een interactief karakter. Bij het bedenken en/ of uitvoeren staat de verbinding tussen de bewoners van S&L Zorg en de maatschappij voorop.

4. Maximaal voordeel

De stichting weegt bij al haar keuzes af, hoe ze het voordeel maximaal kan laten zijn. Activiteiten of middelen waarbij een grote groep mensen profijt heeft, zullen een sterke voorkeur hebben.

Aanvraag om een financiële bijdrage

Een aanvraag kan worden ingediend door of via de Raad van Bestuur van S&L Zorg. Zij voorziet de aanvraag van een advies. Hierna zendt zij het door naar het bestuur van de Stichting Vrienden van S&L Zorg.

De financiële bijdrage:

  • komt ten goede aan één of meer natuurlijke personen binnen dan wel buiten S&L Zorg;
  • komt ten goede aan een instelling of organisatie zonder winstoogmerk en die voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
  • moet onderlegd zijn met een omschrijving waarvoor de bijdrage wordt gevraagd, welke doel(en) ermee gediend zijn, een begroting waarin totale kosten en de gevraagde bijdrage zijn opgenomen en
  • mag gedeeltelijk voorzien in een/ meer doelen waaraan meer fondsenverstrekkers in participeren (co financiering).

Aanvragen van politieke en religieuze groeperingen worden niet in behandeling genomen.

Procedure

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de vereiste stukken mag u binnen twee maanden, of zoveel korter als mogelijk is, het besluit ontvangen over honorering of afwijzing van uw aanvraag. De motieven van toekenning of afwijzing zullen in het besluit zijn opgenomen.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd verzoeken wij u een kalendermaand na besteding te overleggen: een verslag van de activiteit en besteding van de financiële bijdrage.

Voorwaarden

Aanvragen om financiële bijdragen moeten voldoen aan tenminste de hoofddoelstelling of één van de subdoelen.

Daarnaast spelen de volgende aspecten bij de aanvraag:

Behoefte
  • Voorziet uw aanvraag in een behoefte van het leven van mensen met een verstandelijke beperking van bewoners en deelnemers van S&L Zorg, mensen van buiten S&L Zorg?
  • Geeft uw aanvraag invulling aan de hoofddoelstelling of de subdoelen en zo ja aan welke?
Kwaliteit
  • Richt uw aanvraag zich op de bewustwording van vooroordelen en beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking en in het bijzonder de bewoners en deelnemers van S&L Zorg?
  • Komt uw aanvraag ten goede aan het verbeteren van de talenten en mogelijkheden en/of de sociale vaardigheden van de bewoners en deelnemers?
Reikwijdte
  • Komt uw aanvraag ten goede aan één of meer bewoners of deelnemers?
  • Voorziet uw aanvraag aan een verbetering van het leven van mensen met een verstandelijke beperking? Zo ja welke verbetering is te verwachten?

Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG)

In het kader van de AVG zijn wij verplicht rekening te houden met de bescherming van gegevens. Echter het bestuur hecht eraan aanvragers te informeren dat zij in haar externe communicatie geanonimiseerd (personen) melding zal maken van de aard en omvang van de aanvragen die zijn gehonoreerd, respectievelijk afgewezen. Indien het organisaties betreffen zullen die wel bij naam worden genoemd. Daarnaast zal zij, om te voldoen aan de Algemene Nut Beogende instelling (ANBI)- status, ook de donaties of giften in haar jaarstukken en op de website (www.slzorg.nl/vrienden) vermelden.

Noot: De stichting is verplicht om ingevolge de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ongebruikelijke transacties te melden.

Vragen over de financiële steun van Stichting Vrienden van S&L Zorg?

Voor vragen over aanvragen zijn wij telefonisch bereikbaar via het bestuurssecretariaat van S&L Zorg en via e-mail.
Ga naar de inhoud