De nachtzorg is bij S&L Zorg goed, maar we denken dat het nog beter kan. Het huidige uitluistersysteem gaat al aardig wat jaren mee en de techniek is in de loop der jaren vooruit gegaan. Daarom zijn we de afgelopen maanden druk bezig geweest om te kijken naar een nieuw, beter systeem en betere werkwijzen om in de nacht op onze bewoners te kunnen letten.

Deze pagina geeft een compleet beeld van de nieuwe nachtzorg en biedt informatie tijdens de invoering.

Nachtzorg

Proces invoering per woninggroep

De invoering gaat fasegewijs, maar bij elke woninggroep verloopt de invoering volgens dezelfde onderstaande stappen:

 • Medewerkers nachtzorg maken per bewoner een voorstel en vullen per bewoner een vaste matrix in.
 • De matrix wordt multidisciplinair besproken, hierin worden zorgvraag in de nacht en de visie op nachtzorg meegenomen.
 • Er volgt een voorstel, op papier richting bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger.
 • Er volgt een informatiebijeenkomst voor de woninggroep. In het tweede deel van de bijeenkomst kunnen in een persoonlijk gesprek vragen gesteld en opmerkingen gemaakt worden door bewoner en/of wettelijk vertegenwoordiger. 
 • Op basis van het gesprek worden eventueel aanpassingen gedaan en daarna volgt een definitief besluit.
 • Dit wordt verwerkt in ONS.

Als de wettelijk vertegenwoordiger geen reactie geeft op voorstel, gaan we ervan uit dat het akkoord is. Na het definitief besluit, wordt nog wel geprobeerd de wettelijk vertegenwoordiger te informeren.

Cliëntvertegenwoordiger - Financiële bewindvoering - Mentorschap - S&L Zorg - ICT

Veelgestelde vragen:

Kunnen de sensoren voor de nacht ook overdag ingezet worden?

Ja, dat kan. Maar dat doen we alleen met sensoren die al nodig waren in de nacht (er worden geen extra sensoren geplaatst voor overdag) en alleen als dit nodig is voor de zorgvraag.

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt op de locatie van S&L Zorg?

We hebben batterijen die zorgen dat het systeem een tijd in de lucht blijft. Deze tijd wordt benut om organisatorische maatregelen te nemen om de nachtdienst medewerkers, met eventueel andere collega’s, preventief rondes te laten lopen.

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt in het datacenter?

De nachtzorg van S&L Zorg draait op servers elders in een beveiligd datacenter. Een eventuele stroomuitval wordt daar opgevangen door aggregaten en er zijn servers op andere locaties die het ‘werk’ kunnen overnemen.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Uiteraard gaat S&L Zorg uiterst secuur om met privacy. Wel voldoen minimaal aan alle normen die gesteld worden door de wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lopen nachtdienst medewerkers met deze nieuwe techniek nog wel rondes?

Niet standaard, alleen als het voor de zorg nodig is, of als de bewoner er om vraagt.

Sterrebos locatie vlaanderen

Visie op nachtzorg van S&L Zorg

Wij zien onze bewoner als mens, met eigen regie ook in de nacht. En in de nacht rust je veilig uit van de dag, om vervolgens de volgende dag uitgerust weer te beginnen.

Uit onderzoek is gebleken dat bij de Nederlandse bevolking tussen de 15% en 25% slaapproblematiek voorkomt. In de gehandicaptenzorg is dit tussen de 40% en 67%. Dit kan leiden tot angsten, prikkelbaarheid en concentratieproblemen, zeker als je in je REM-slaap gestoord wordt. Ouderen met een verstandelijk beperking slapen gefragmenteerd en instabieler en zijn minder fit. Daarom is een goede nachtrust zeker voor onze bewoners van cruciaal belang.

Onze bewoners vertrouwen op onze bescherming, een veilige omgeving en hun privacy. En daarom zullen we gezamenlijk alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om die veiligheid en privacy ook te bieden. Soms wordt de nachtrust onderbroken, of wordt er inbreuk gedaan op de privacy voor een optimale veiligheid. Dit doen we alleen, als het echt niet anders kan.

De visie op de nachtzorg van S&L Zorg is:

Bewoners hebben bij S&L Zorg een goede nachtrust met zoveel mogelijk behoud van privacy. We kiezen echter allereerst voor een veilige nachtrust. We maken daarom heldere afspraken over de nachtzorg multidisciplinair en met bewoner en vertegenwoordiger. De afspraken leggen we vast in het dossier en we houden ons aan de afspraken.

Waarom een nieuw systeem en nieuwe werkwijzen?

Als we de visie leggen naast de huidige nachtzorg, zijn er punten die beter kunnen. Het huidige systeem gaat ook al een lange tijd mee. Er is nieuwere techniek beschikbaar die meer mogelijkheden biedt. Kunnen we een bewoner minder vaak storen in de nacht? Kunnen we i.p.v. continu uitluisteren, met een sensor alleen een signaal afgeven als de bewoner zijn/haar bed verlaat? Dit zijn slechts een paar praktische voorbeelden die met een ander systeem en werkwijzen de nachtzorg kunnen verbeteren.

Pilot nachtzorg

Het gekozen systeem is eerst uitgebreid getest in een zogenaamde pilot. In één van onze woningen (Onyxdijk 193 c-d) is het nieuwe systeem geïnstalleerd. Uit de pilot is gebleken dat we met dit systeem veel meer over de bewoners kunnen weten, terwijl de rust, privacy en veiligheid van de bewoners juist meer gewaarborgd wordt. Het systeem is vooral in staat om veel meer op maat in te richten. Zo kunnen we echt op basis van de zorgvraag de nachtzorg per bewoner inrichten. Voor de ene bewoner betekent dat veel sensoren, voor een andere bewoner veel minder.

Keuze voor de leverancier Hertek

Het aanpassen van de werkwijze van de nachtzorgmedewerkers kunnen we zelf, maar bij het introduceren van een nieuw systeem hebben we de hulp van een gespecialiseerd leverancier nodig. Daarom zijn er gesprekken geweest met meerdere leveranciers. De oriëntatie duurde wat langer dan in eerste instantie was gepland. De eisen die wij stelden waren namelijk best hoog. Na een uitgebreide test (pilot) hebben we uiteindelijk gekozen voor het bedrijf Hertek. Dit bedrijf kennen we al, omdat ze ook betrokken zijn bij de brandbeveiliging van S&L Zorg.

Nachtzorg

De visie op de nachtzorg van S&L Zorg is:

Bewoners hebben bij S&L Zorg een goede nachtrust met zoveel mogelijk behoud van privacy. We kiezen echter allereerst voor een veilige nachtrust. We maken daarom heldere afspraken over de nachtzorg multidisciplinair en met bewoner en vertegenwoordiger. De afspraken leggen we vast in het dossier en we houden ons aan de afspraken.

Wat kan het nieuwe systeem?

Het systeem is behoorlijk divers. Het grootste verschil is dat we op dit moment vooral meeluisteren in de slaapkamers. Dit lijkt een beetje op een babyfoon. Nachtzorg medewerkers zijn getraind in het juist interpreteren van alle geluiden die binnenkomen. Op een beperkt aantal plaatsen wordt gewerkt met andere technologie, zoals een camera. Het nieuwe systeem werkt met veel meer verschillende soorten sensoren zoals: de verpleegoproep, sensor voor in/uit bed en/of in/uit kamer, nat-bed-sensor en een camera. Het systeem kan de verschillende sensoren aan elkaar koppelen en we kunnen instellen wanneer de nachtzorgmedewerker een signaal moet krijgen. Een voorbeeld van zo’n combinatiefunctie is een camera, die pas aanspringt als de bewoner uit zijn/haar bed gaat. Momenteel draait er bijvoorbeeld ook een pilot met de NightWatch om epilepsieaanvallen te detecteren.

De diverse sensoren uitgelegd

In/uit bed, slaapkamer, badkamer of stoel
Registreert of de bewoner in of uit zijn/haar bed, slaapkamer, badkamer of stoel is. Wanneer de bewoner bijvoorbeeld zijn bed verlaat wordt dit geregistreerd (statusmelding). In het MDO wordt afgesproken hoe lang de bewoner uit zijn bed, slaapkamer, badkamer of stoel mag/kan zijn. Bijvoorbeeld 10 minuten. Is de bewoner na 10 minuten nog niet in zijn/haar bed dan ontvangen we een alarmmelding.

Inactiviteit
Registreert of een bewoner is gevallen i.c.m. de sensoren in/uit bed en in/uit slaapkamer.

Insluipermelder
Registreert of er een tweede bewoner de kamer in komt i.c.m. de sensor in/uit bed.

Akoestische bewaking
Hierbij wordt de bewoner uitgeluisterd.

Verpleegoproep zonder spreek-luisterverbinding
Bewoner kan zelf een oproep maken met een knop bij het bed, een polshorloge of een grote paddenstoel. Er kan niet met de elkaar gesproken worden.

Verpleegoproep met spreek-luisterverbinding
Bewoner kan zelf een oproep maken met een knop bij het bed, een polshorloge of grote paddenstoel. Er kan met elkaar gesproken worden.

Videomonitoring bed
Camera gericht op het hoofdkussen van het bed.

Videomonitoring slaapkamer
Camera gericht op de slaapkamer.

Videomonitoring gang woning
Camera in de gang van de woning.

Nat-bed-mat
Detecteert wanneer de bed mat vochtig is zodat de bewoner kan worden verschoond (enkel op medische indicatie).

Epilepsie detectie
Sensoren om een epilepsieaanval te detecteren, zoals de Epimat en de Nightwatch (een bovenarmband) die momenteel nog in een pilotfase is.

Wat verandert er in de werkwijzen?

Voor de nachtzorgmedewerkers verandert er best veel, als we werken op de nieuwe wijze. Het aantal loze meldingen zal sterk afnemen en er wordt vraaggericht gewerkt. De nachtzorgmedewerker loopt geen preventieve controlerondes, maar gaat daar naar toe waar er zorg nodig is. De nieuwe werkwijze brengt meer focus aan in de zorg en zal de kwaliteit van de zorg en beschikbaarheid van de medewerkers voor de echte zorgvraag laten toenemen.

Blijven er slaapdiensten?

In onze zorgwijken is er een nachtdienst aanwezig. Deze zorgmedewerkers zijn gedurende de nacht aan het werk en slapen niet. Ze observeren en leveren nachtzorg. In de woningen die verder buiten onze zorgwijken liggen, slaapt een begeleider ‘s nachts in de woning. Als het nodig is, kan de begeleider direct zorg en ondersteuning bieden. Dit blijft zo, ook na de invoering van de nieuwe nachtzorg. In deze woningen is het nieuwe systeem dan ook in bedrijf. In de praktijk wordt dan de nachtdienst gealarmeerd. De nachtdienst zal dan de slaapdienst wakker bellen, om snel ter plaatse de zorg te kunnen leveren.

We zijn er nog niet

We zijn erg enthousiast over de mogelijkheden van het nieuwe systeem. Maar, wij denken dat we nog veel verder komen als we het optimaal combineren met de inzet van onze gespecialiseerde nachtzorgmedewerkers afgestemd op onze organisatie omvang.

Als het invoeren van de nieuwe nachtzorg eenvoudig was, waren we natuurlijk al klaar. Het vergt een forse investering in geld en tijd. Ook moet het nieuwe systeem straks weer jaren meekunnen. We doorlopen dit traject daarom zorgvuldig. Vanwege de complexiteit, verwachten we ook gaandeweg nog wel hobbels tegen te komen. We hopen dat alle betrokkenen positief mee blijven denken, zodat we de ideale eindsituatie kunnen bereiken.

Wat is de planning?

De invoering van de nieuwe nachtzorg gebeurt steeds per woninggroep. Als er een groep is afgerond, gaan we pas door naar de volgende groep. We hopen dat we september 2018 al ver gevorderd zijn.

Dit is momenteel de status:

  • 193 c-d Pilot afgerond
  • 193 a-b-c-d Ingevoerd
  • 171 a-b-c-d Ingevoerd
  • 234 a-b-c-d Ingevoerd
  • 167 b-c-d-e Ingevoerd
  • 230-232 Ingevoerd
  • 165 a-b-c-d Ingevoerd
  • 226-228 Ingevoerd
  • 185 a-b-c-d Ingevoerd
  • 222-224 Ingevoerd
Implementatie gaande:
 • 218/220 (planning eind april/begin mei)
 • 214/216 (planning eind mei)
Voorbereidingen implementatie (MDO’s en informatiebijeenkomsten)
 • 210-212
 • 206-208
 • 202-204
 • Wouw Woonzorgcomplex
 • Potgieterlaan
 • Theresiastraat
 • Triasdijk
 • RuigeVelden

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u deze stellen per e-mail aan: nachtzorg@slzorg.nl. Of bel met 088 777 7444 en vraag naar de projectleider nachtzorg: Nicole Bal.

Typ hier uw zoekopdracht

X

Send this to a friend